Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Szkoła Tańca Astra, z siedzibą w Szczecinie, przy Al.
Wyzwolenia 85, NIP:852-10-25-633, REGON: 810543819Przetwarza następujący zakres
Państwa danych osobowych:

– imię i nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu w przypadku zapisu na zajęcia
– imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, login, hasło w przypadku założenia
konta na naszej stronie www.
– imię i nazwisko, nr pesel, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu w przypadku
organizacji np. obozów tanecznych
 
W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Szkoła Tańca
Astra.  Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
na adres: Szkoła Tańca Astra, al. Wyzwolenia 85, 71-411 Szczecin lub email:
biuro@astra.szczecin.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w
oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom
produktów i usług z zakresu oferty szkoły tańca. Szkoła Tańca nie udostępnia danych innym
podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie
działalności gospodarczej Szkoły Tańca Astra.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania
klientom kompleksowej informacji na temat naszych usług  jak również w celach
statystycznych.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one
udostępniane w związku z działaniami i transakcjami dokonywanymi przez Państwa na
naszej stronie www lub w naszych  placówkach.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo
do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem:
biuro@astra.szczecin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Szkoła Tańca
Astra, al. Wyzwolenia 85, 71-411 Szczecin

Informujemy również, że:

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiam,
Administrator Danych Osobowych
Szkoła Tańca Astra