Załącznik do głównego regulaminu Szkoły Tańca Astra  ze względu na COVID-19

ZALECENIA GIS, MZ, MEN ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ DO PRZESTRZEGANIA JAKO INTEGRALNA NADRZĘDNA CZĘŚĆ REGULAMINU SZKOŁY TAŃCA ASTRA ORAZ PODSTAWA DO PRZESTRZEGANIA W OBRĘBIE SZKOŁY TAŃCA ASTRA

ZASADY OGÓLNE

 1. Na zajęcia może wejść osoba bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Dzieci do lat 6 mogą być przyprowadzane do szkoły i z niej odbierane przez opiekuna bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Na terenie szkoły mogą znajdować się tylko osoby biorące udział w zajęciach. Wyjątek stanowią opiekunowie dzieci do lat 6 ( z jednym dzieckiem do lat 6 może przebywać tylko jeden opiekun)
 4. Opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci do lat 6 mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły
 5. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 6. Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce przy użyciu dostępnego dla Państwa na terenie szkoły środka dezynfekującego.
 7. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoła umożliwia skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 8. Na terenie szkoły na korytarzach, w szatniach i toaletach obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust.
 9. Maseczkę uczestnik może zdjąć dopiero na Sali tanecznej.
 10. Dla bezpieczeństwa klientów wprowadzono limity osób, mogących przebywać na salach tanecznych podczas zajęć
 11. W salach tanecznych na podłodze wyznaczone są strefy T zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między tancerzami.
 12. W sekretariacie znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 13. Ze względu na wymieniające się grupy, prosimy o niezwłoczne opuszczenie szkoły po zajęciach.
 14. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u klienta objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, wówczas ma prawo odizolować klienta w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i w przypadku osób niepełnoletnich niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 15. Zastrzegamy sobie prawo do pomiaru temperatury wykazującej objawy chorobowe.
 16. Szatnie stanowią ciąg komunikacyjny w związku z tym nie można w nich przesiadywać oraz zostawiać rzeczy wartościowych.
 17. Do szkoły klient powinien w miarę możliwości przychodzić już w stroju odpowiednim do zajęć.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. W szatniach, toaletach, na salach oraz przy wejściu znajdują się środki do dezynfekcji rąk.
 2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekcji dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych oraz noszenia maseczek lub przyłbic ochronnych
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły i po skorzystaniu z toalety.
 4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust
 5. Na terenie szkoły prowadzone są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, klawiatur, włączników.
 6. We wszystkich pomieszczeniach przeprowadzamy dezynfekcję zamgławiaczem termicznym po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 7. W ciągu dnia zajęć ustalone są przerwy techniczne na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń.
 8. Sale oraz części wspólne (korytarze) są co najmniej raz na godzinę oraz czasie przerwy technicznej, a w razie potrzeby także w czasie zajęć wietrzone. Na salach działa również wentylacja
 9. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

 OGÓLNE ZASADY CO DO PŁATNOŚCI I ORGANIZACJI DODATKOWYCH WYDARZEŃ  

 1. Szkoła Tańca Astra zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji wydarzeń dodatkowych m.in. balu dla dzieci, pokazów, eventów turniejów ze względu na COVID-19.
 2. Brak organizowanych w/w przedsięwzięć nie wpływa na opłatę podstawową z tytułu rozliczonych zajęć, czesnego miesięcznego za naukę tańca.
 3. W przypadku zaleceń i rozporządzeń GIS, MZ i MEN o zastosowaniu zasad bezpieczeństwa ze względu na stan pandemiczny, po wykorzystaniu przynajmniej jednych zajęć w danym miesiącu rozliczeniowym Szkoła Tańca Astra zastrzega sobie pozostawienie reszty wpłaty za naukę tańca.
 4. W przypadku osób, których nieobecność na zajęciach jest dłuższa (pow. 50% opuszczonych zajęć) i spowodowana jest sytuacją związaną z COVID-19 (kwarantanna, choroba) możliwe jest uzyskanie przełożenia części wpłaconego czesnego w danym miesiącu na kolejny miesiąc ale tylko i wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu poprzez pocztę elektroniczną (e-mail: biuro@astra.szczecin.pl)
 5. O wysokości przełożenia części wpłaconego czesnego decyduje dyrekcja szkoły
 6. Po powrocie należy ponownie wypełnić ankietę oraz oświadczenie w sekretariacie Szkoły Tańca Astra.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZESTNIKA:

 1. W przypadku wystąpienia u uczestnika warsztatów, takich objawów jak: gorączka, kaszel, duszności, należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Dyrektora Ośrodka. Osobę, u której występują wskazane objawy umieścić w izolatorium (wydzielone pomieszczenie), zostanie tam wykonany pomiar temperatury ciała przez wyznaczonego Pracownika. Pracownik ten zobowiązany jest założyć strój ochronny (fartuch, maseczka, przyłbica, rękawiczki) użyć środków do dezynfekcji i zachować 2 m dystans od osoby izolowanej. W izolatorium nie może przebywać żadna inna osoba.
 2. O zaistniałej sytuacji Dyrektor powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 3. W przypadku osoby niepełnoletniej rodzic/opiekun prawny zostaje wezwany telefonicznie do przyjazdu do obiektu i odbioru uczestnika warsztatów. Od momentu przyjazdu rodzica/opiekuna, nieletni pozostaje pod ich opieką. Rodzic/opiekun podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu.
 4. Obszar, w którym poruszał się uczestnik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) i zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
 5. Zawsze w przypadku wątpliwości z zaistniałą sytuacją, należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA INSTRUKTORA/PRACOWNIKA:

 1. Instruktorzy i pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 2. W przypadku wystąpienia u instruktora lub pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy i odizolowany w specjalnie wyznaczonym i przygotowanym pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
 3. O zaistniałej sytuacji, o której mowa w pkt.1 i 2, należy powiadomić Dyrektora.
 4. Należy wstrzymać zajęcia i odwołać kolejne, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał instruktor lub pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) i zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
 6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 7. Zawsze w przypadku wątpliwości z zaistniałą sytuacją należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.